موفقيت در تيراندازي 

اگر با تفنگ بادي تير اندازي كرده باشيد متوجه شديد كه بعضي وقتها تفنگتان فاصله ي خيلي دور و فاصله ي نسبتا نزديك را خوب ميزند اما بين اين دو را بد ميزند.علت چيست؟

 منحني  مسير حركت ساچمه  خط ديد شما را در ۲ نقطه قطع میکند (فرقي نميكند با دوربين هدف گيري كنيد يا به وسيله ي روزنه و مگسك)  و اين بدين معني است كه  اگر هدف روي يكي از اين نقاط قرار داشته باشد مورد برخورد ساچمه قرار ميگيرد.مثلا اگر تفنگ را روي 20 متر تنظيم كرده باشيد اگر هدف در فاصله ي 5 الي 6 متر يا 19 الي 21 متر  باشد مورد برخورد ساچمه قرار ميگيرد.

نكته ديگر اينكه هدف گيري با روزنه و مگسك بهتر و دقيقتر است از هدفگيري با دوربين .بدين معني كه بدون تغيير دادن درجه فاصله هاي متفاوت تري را ميتوانيد بزنيد. علتش هم اين است كه هرچه فاصله ي بين مركز لوله ي تفنگ و راستاي ديد كمتر باشد هدفگیری دقیقتر است.