خانواده ي قرقاول:

1-سياه خروس

45 سانتيمتر.سياه با جلاي آبي روي گردن- در زمستان به نواحي كم ارتفاع جنگلي كوچ مي كند.

زيستگاه:بومي منطقه اي خاص.(شمال آذربايجان)

در حال انقراض .(شكار ممنوع)

2- كبك دري

58 سانتيمتر.خاكستري  باخطوط موج دار.در ارتفاعات بلند و كوههاي سخرهاي زندگي ميكند.

زيستگاه : شمال ايران و غرب َآذربايجان

در حال انقراض (شكارممنوع)

 

3- كبك

33 سانتيمتر.قهوه اي مايل به خاكي با نك قرمزو نوار چشمي سفيد.

زيستگاه:دامنه ها و شيبهاي كوهستاني.در بين بوته هاي كوتاه وبين سخره ها آشيانه ميسازد.

بومي و فراوان (شكار آزاد-از اول آبان تا آخر زمستان)

4- تيهو

23 سانتيمتر.تقريبا يك دست خاكي رنگ است بطوريكه از فاصله ي نزديك هم قابل تشخيص نيست.

زيستگاه: مانند كبك.معمولا همراه گله هاي كبك ديده ميشوند.

 بومي وفراوان (شكار آزاد-اول آبان تا آخر زمستان)

5- دراج

31 سانتيمتر.پرنده ي نر سياه رنگ با راهراه سفيد در پهلوها.پرند ي ماده قهوه اي رنگ با خالهاي سياه

زيستگاه:نواحي جنوبي ايران وقسمت كوچكي از شرق درياي مازندران

به فراواني كبك و تيهو نيست.

6- جيرفتي

29 سانتيمتر.قهوه اي مايل به خاكستري.

زيستگاه: مناطق خشك ونيمه خشك.بستر رودخانه هاو زمينهاي زراعتي

جنوب شرقي ايران

7- كبك چيل

30 سانتيمتر.صورت نارجي رنگ و سينه خاكستري

زيستگاه: كشتزارها وپرچينها .شمال غربي ايران

فراوان نيست.

8- بلدرچين

17 سانتيمتر.خاكي رنگ باراهراه سياه درسطح پشتي.

زيستگاه:كشتزارها وچراگاهها

 شمال و غرب ايران فراوانند.

9- قرقاول

80 سانتيمتر.شمال ايران زاد و ولد ميكنند.(شكار ممنوع)