پرندگان شكاري ايران داراي تنوع فراواني هستند  در اينجا در مورد اين پرندگان توضيح مختصري ميدهم ودر آينده عكسهايشان را نيز نمايش ميدهم.

اين خانواده ي زيبا از پراكندگي نسبتا كمي در ايران برخوردارند بنابراين وبنا به هزار و يك دليل ديگه دوستاني كه دستي به اسلحه داريد:

هيچگاه به يك پرنده ي شكاري شليك نكنيد

حتي بايك تفنگ بادي

 

 خانواده ي كوركورها:

 شباهت زيادي به عقاب دارند.

1-كوركور حنايي: جنگلهاي شمال و شمال آذربايجان( كمياب)

2-كوركور: تمام ايران (نسبتا فراوانند)

 

خانواده ي قوشها:

1-     طرلان:شمال ايران(كمياب)

2-     پيغو: :شمال غرب(كمياب)

3-     پبغوي كوچك:غرب و جنوب غربي(تابستانها فراوانند)

4-     قرقي:تمام ايران  (فراوانند)

 

خانواده ي سارگپه:

1-     سارگپه پرپا:سرتا سر درياي خزر(كمياب)

2-     سارگپه پا بلند: تمام ايران (فراوانند)

3-     سارگپه:شمال ايران (كمياب)

4-     سارگپه ي چشم سفيد :سواحل درياي عمان فراوانند

                                                                                                                  

خانواده ي عقاب:

1-     عقاب پرپا: شمال ايران (نسبتا فراوان)

2-     عقاب دو برادر: تمام ايران فراوانند

3-     عقاب دشتي: سواحل درياي عمان فراوانند

4-     عقاب تالابي: شمال ايران(بسيار كمياب)

5-     عقاب جنگلي: شمال ايران

6-     عقاب شاهي:كمياب

7-     عقاب طلايي: فراوان

8-     عقاب دريايي پالاس: بسيار كمياب

9-     عقاب دريايي دم سفيد: شمال ايران (كمياب)

10- عقاب مار خور: سرتاسر فراوانند

 

خانواده ي لاشخورها:

1- كركس : جنوب ايرن

2- هما:رشته كوه زاگرس و رشته كوه البرز

3- دال سياه: كمياب

4- دال: كمياب

5- دال پشت سفيد: سواحل درياي عمان

 

توضيح:علت كميابي بسياري از پرندگان مهاجر بودن آنهاست لذا دربعضي فصول فراوانندو در بعضي فصول كمياب.(ادامه دارد)