نارکی عباد تگاه زرتشتیان واقع در ۲۰ کیلومتری شهرستان مهریز واقع در استان یزد میباشد.