علت قفل كردن تفنگ دو لول:

اگر با تفنگ دو لول به شكار ميرويد احتمالا براي شما پيش آمده كه اسلحه گير كند يا به عبارتي نشكند و شما نتوانيد اسلحه را مجددا مسلح كنيد.اين اشكال يا بهتر بگم مصيبت زماني پيش مي آيد كه هر دو فشنگ را به فاصله ي خيلي كم(چند ثانيه) از هم شليك كنيد.وعلتش هم فشنگهاي غير استاندارد ساخت ايرانه.چون نسبت باروت به ساچمه مناسب نيست.اگر دچار اين مشكل شديد سعي كنيد در حاليكه ضامن را بطرف بالا فشار ميدهيد اهرم را هم بطرف راست حركت دهيد اگر موفق شديد چه بهتر اگر هم موفق نشديد سعي نكنيد اسلحه را باز كنيد چونكه فايده ندارد وفقط تعمير كار وارد كه وسيله ي لازم را دارد ميتواند اسلحه را تعمير كند.

اما براي جلو گيري از قفل شدن اسلحه چند اصل را رعايت كنيد. اول اينكه باروت فشنگ را كم كنيد دوم اينكه بعداز شليك اول بلافاصله پوكه را از اسلحه خارج كنيد سوم اينكه بهيچ وجه هر دو فشنگ را همزمان شليك نكنيد.

نكته ي خيلي خيلي مهم

دوستاني كه بتازگي با تفنگ پرنده زني بشكار ميروند توجه داشته باشند اهرم ضامن كه روي قنداق قرار دارد فقط ضامن ماشه ميباشد و ربطي به مسلح شدن اسلحه ندارد.هرزمان كه شما فشنگ را داخل اسلحه قرار دهيد ولوله راببنديد تفنگ شما مسلح ميشود يعني هر دو چخماق به عقب ميروند.و فقط كافيست يك ضربه ي كوچك به ته اسلحه بخورد تا هردو چخماق به جلو پرتاب شوند و هردو فشنگ همزمان شليك شوند.(چه اسلحه روي ضامن باشد چه اسلحه روي ضامن نباشد)

در تفنگ بادي اينطور نيست.زماني كه تفنگ را باد ميكنيد پيستون كه به عقب آمده داخل زبانه ي ماشه كاملا قفل ميشود و تا ماشه كشيده نشود اسلحه شليك نميكند.