شكار حيوانات درست يا نادرست ؟

يكي از دغدغه هاي سازمانهاي دولتي وغير دولتي حفاظت از محيط زيست در سراسر دنيا جلو گيري از شكار بيرويه ي حيوانات است.اما در ميان افراد عادي جامعه هم هستند كساني كه مخالف شكارند و معتقدند نسل حيوانات وحشي را بايد حفظ كرد تا نسلهاي آينده هم از آنها استفاده كنند.در نقطه ي مقابل  كساني هم هستند كه شكار جزء لاينكف زندگيشان شده است و چه براي تفريح و چه براي امرار معاش شكار ميكنند وحتي براي مشروعيت بخشيدن بكارشان استدلال ديني هم دارند.(آنجايي كه خدا وند در قرآن گفته" ما همه چيز را براي استفاده ي انسان آفريديم ")

اگر شكارچيان را به دو دسته تقسيم كنيم:

اول كساني كه بخاطر وضع مالي نامناسب شكار ميكنند.

دوم كساني كه براي تفريح و خوشگذراني شكار ميكنند.   

آيا ما حق داريم هر دو گروه را منع كنيم. يا نه شكاركردن براي گروه اول را صحيح وبراي گروه دوم ناصحيح بدانيم.

بنظر من خود شكارچيان بيش از افراد عادي نگران حفظ حيات وحش هستند وخودشان رعايت بسياري از قوانين و مسايل را ميكنند.

آيا شما كه كباب را بيش از هر غذاي ديگري دوست داري در عين حال مخالف سرسخت شكار حيواناتي و معتقدي حيوانات وحشي را فقط بايد تماشا كرد تا حالا زحمت كشيديد بمنظور ديدن آنچرا كه ازش حمايت ميكنيد به طبيعت برويد و مدتها بكمك دوربين كشيك بكشيد تا شايد ببينيدش.يا نه منتظريد آنقدر فراوان شوند كه از كوچه ي شما رد شوند تا شما ببينيدش.(تصور كنيد چند بزكوهي داخل چمنهاي وسط بلوار درحال چريدنند)

در هر حال منهم هم كباب را دوست دارم و هم مخالف منقرض كردن نسل شكار و شكارچي هستم و معتقدم يك شكارچي واقعي سه نكته را رعايت ميكند:

-         به هيچ حيوان حرام گوشتي شليك نميكند.

-         به هيچ حيوان حلال گوشت ولي كمياب شليك نميكند. 

-         بهيچ وجه حيوان ماده را شكار نميكند.