فیلم شکار کل(بزکوهی)
۶مگابایت

  src=http://v3.tinypic.com/player.swf?file=nedqb4&s=3"></embed>